Skip to content

DISCLAIMER CAESAR EXPERTS

Deze disclaimer heeft betrekking op de toegang tot en gebruik van de website, hierna ‘’de Website’’, van Caesar Experts (www.caesarexperts.nl, hierna als Caesar aangehaald). Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding en instemming met deze disclaimer en haar onderstaande voorwaarden.

DOEL VAN DE WEBSITE

Caesar draagt geen verantwoordelijkheid voor de websites gelinkt aan de Website en daarop staande gegevens en informatie. Het linken aan naar een andere website is uitsluitend bedoeld om de gebruiker van de Website in staat te stellen te profiteren vanuit gebruiksgemak. Dit ter beoordeling van de gebruiker zelf. Caesar aanvaardt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voor het gebruik maken van de optie voor de gebruiker van de Website om te linken naar sites van derden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Caesar is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.

KOPPELING NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De Website is bedoeld voor informatieve doeleinden en alle gegevens en informatie worden uitsluitend voor deze informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Er is aan de inhoud, opbouw en samenstelling uiterste zorg besteed, doch Caesar kan niet garanderen dat de aard en inhoud van deze ter beschikking gestelde informatie juist is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn derhalve voor eigen rekening en risico.

AANSPRAKELIJKHEID

Caesar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele directe en-of indirecte schade die naar oordeel van de bezoeker cq. Gebruiker hij of zij meent te lijden als gevolg van het gebruik van informatie en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie en/of diensten van de websites verbonden aan de Website. Ongeacht of Caesar gewezen is op de mogelijkheid van deze schade.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Website is eigendom van Caesar. Dit houdt in dat alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en dergelijke, toe behoren toe aan Caesar of haar licentiegevers. Alleen met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Caesar, voorafgaand, mag de inhoud van de Website worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

PRIVACY

Indien een gebruiker gegevens verstrekt aan Caesar worden deze als vertrouwelijke informatie beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Caesar aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

TOEPASSELIJK RECHT

Het Nederlands recht is van toepassing de Website en op deze disclaimer en haar voorwaarden. Alle geschillen hieruit mogelijk voortvloeiend zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

WIJZIGINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN

Caesar behoudt zich het recht voor de op of via de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn.

COOKIES